Odborná způsobilost

 1. Osvědčení podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví práci, ve znění pozdějších předpisů (BOZP)
 2. Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (PO)
 3. Certifikát – Neodkladná resuscitace a akutní stavy
 4. Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydané MŽP ČR
 5. Autorizace ke zpracování odborných posudků (ovzduší) podle zákona o ochraně ovzduší v platném znění
 6. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech vydané MŽP ČR
 7. Certifikát Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů vydaný ČSJ (1 osoba)
 8. Certifikát Manažer vzorkování odpadů vydaný ČSJ (2 osoby)
 9. Certifikát Manažer vzorkování odpadních vod vydaný ČSJ (1 osoba)
 10. Osvědčení Manažer metrologie vydané ČSJ (1 osoba)
 11. Certifikát Manažer environmentu vydaný CERT-ACO
 12. Certifikát Auditor environmentu vydaný CERT-ACO
 13. Licence jezdce a osvědčení cvičitele jezdectví vydané Českou jezdeckou federací
 14. Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce (přeprava živých zvířat) vydané MZ ČR

Přehled tištěných verzí osvědčení a certifikátů.