Chemické látky

Chemické látky

  • optimalizace nakládání s chemickými látkami, skladování, značení, registry chemických látek a bezpečnostních listů
  • provozní řády skladů
  • plány opatření pro případ havárie
  • zpracování bezpečnostních listů dovážených nebo vyráběných chemických látek
  • zpracování a projednávání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí pokynů pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • školení zaměstnanců
  • činnost odborně způsobilé osoby při nakládání s vysoce toxickými látkami podle §44a ods. (8) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • příprava a účast na kontrolách Krajské hygienické stanice nebo České inspekce životního prostředí